Jeugdhulpverleners worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren bij wie er sprake is van een meervoudige problematiek. Uit onderzoek is gebleken dat minstens één op drie jongeren die in de jeugdhulp begeleid wordt, psychisch kwetsbaar is. Vlaanderen zet daarom op initiatief van minister Vandeurzen een hulpprogramma ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven’ op.

Ondersteuning komt naar de jongeren zelf

Sinds 1 mei werd in Oost-Vlaanderen een  nauwe samenwerking tussen de ACT (Agentschap Opgroeien), het Netwerk RADAR en het Intersectoraal Regionaal overleg Jeugdhulp Oost-Vlaanderen (IROJ OVL) uitgetekent omtrent deze opdracht. Na intersectoraal overleg zullen Radar en Outreach Vlaanderen (PCGS campus Sleidinge) een ondersteuningsteam oprichten met samenwerkingsovereenkomsten met de CAR, GGZ en ????  https://www.radar.be/nieuws/nieuwe-template-goedgekeurd/

Dit team richt zich naar alle residentiële jeugdhulpvoorzieningen (BJB, VAPH en CKG) in Oost-Vlaanderen (én GI De Zande in West-Vlaanderen). Men wil een outreachend aanbod van de geestelijke gezondheidszorg naar de residentiële partners in de jeugdhulp versterken en verankeren.  Het zal partners in de Jeugdhulp ondersteunen in het begeleiden van kinderen en jongeren (0-18/25 jaar) met een vermoeden van psychische kwetsbaarheid/psychiatrische problematiek (hechtingsproblematiek, complex trauma, ontwikkelingsstoornissen, gedrags-,emotionele- en relationele problemen, sociaal kwetsbare context,…).

Na intersectoraal overleg werd beslist om in OVL het accent te leggen op outreachend, casusgebonden advies en consult. Deze taak zal worden opgenomen door een  ondersteuningsteam van medewerkers uit Outreach Vlaanderen, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en Centra voor Ambulante Revalidatie. Het werkingsgebied van dit ondersteuningsteam is gans Oost-Vlaanderen.

Wat kan deze ondersteuning inhouden?

  • Casusoverleg (trajectadvies en beeldvorming)
  • Teamondersteuning en coaching naar aanleiding van moeilijkheden in de leefgroep, ervaren verontrusting ten gevolge van psychiatrische kwetsbaarheid, supervisie en intervisie rond teamdynamieken, psychoeducatie, …
  • Telefonisch advies en consult
  • Individuele begeleiding van de jongere indien aangewezen op basis van het consult of advies
  • Psychiatrisch consult

Aanvragen worden aangevraagd via de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) 09/ 276 18 00. Dit kan elke voormiddag (behalve op woensdag) van 9u tot 12u.

Op vrij  26 september 2019 (13u-17u) organiseert RADAR een infomoment waar je kan kennismaken met de verschillende programma’s waaronder deze nieuwe werking!