Dit uitbreidingsbeleid komt er in navolging van het actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers en een strakkere aanpak van tienerpooiers.

  • Aanvragen indienen tegen 31/05
  • IROJ advies tegen 01/07.
  • Het gaat om een beperkte uitbreiding van 500 000 EUR.
  • Opstart van de alternatieve woonvormen is voorzien voor het najaar

Vanuit het werkveld kwam de vraag hoe men zal omgaan met initiatiefnemers die meerdere modules zouden aanvragen voor een beperkter aantal trajecten. Hieronder vindt u het antwoord vanuit de Afdeling Voorzieningenbeleid:

In de rondzendbrief staan de elementen aan de hand waarvan de dossiers beoordeeld zullen worden opgesomd onder hoofdstuk 3: beoordelingscriteria. Aanvullend hierop staat de verwachting geformuleerd dat er met de oproep 25 modules beoogd worden, eventueel met bijkomende ombouw inbegrepen. In het aanvraagformulier wordt expliciet gevraagd naar  enerzijds het aantal modules dat aangevraagd wordt, en anderzijds het aantal trajecten dat hier jaarlijks mee uitgevoerd kan worden.De inzendingen worden aan de hand van de verschillende criteria beoordeeld. Wanneer verschillende dossiers inhoudelijk aan elkaar gewaagd zijn, en het maximum beschikbare aantal modules overschreden wordt zal voorkeur gegeven worden aan die dossiers die het beste voldoen aan alle bepalingen in de rondzendbrief zowel inhoudelijk als naar capaciteit en financiering.

rondzendbrief mensenhandel

https://www.jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/mensenhandel/formulier_kandidaatstelling_woonvormen_mensenhandel.doc

https://www.jongerenwelzijn.be/professionelen/jeugdhulpaanbieders/mensenhandel-tienerpooiers/